BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20221116T062331Z DESCRIPTION:Príďte sa inšpirovať na 16. ročník logistického kongresu SLOVLOG! \n \n16. ročník logistického kongresu SLOVLOG sa uskutoční 23. ‒ 24. novembra 2023 opäť v Bratislave. Na kongrese bude viac ako 3 00 odborníkov z oblasti logistiky diskutovať o kľúčových témach\, k toré hýbu svetom logistiky\, vrátane digitalizácie\, automatizácie bu dúcnosti logistiky pre maloobchod a rýchloobrátkové výrobky a ekologi ckej logistiky. Zameriame sa najmä na ľudské zdroje alebo úlohu ľudí v logistike budúcnosti. Pripravujeme samozrejme aj sprievodný program\, ako sú už tradičné speed-datingové stretnutia BizLOG\, Logistický B usiness Mixer alebo exkurzia SEELOG. \n \nZaistite si pravidelné informá cie o prípravách kongresového programu:\n1. registrujte sa na odber kon gresového newslettera na www.atozregistracia.sk/slovlog \n2. sledujte nás na sociálnych s ieťach Systémy Logistiky: www.linkedin.com/showcase/systemylogistiky \n3. navš tívte pravidelne weby www.slovlog.sk a www.systemylogistiky.sk \n4. čítajte časopis Systémy Logistiky: www.systemylogistiky.sk/re gistracia-k-odberu-casopisu/ \n \nOznačte v udalosti na LinkedIne\, že sa zúčastníte\, a dajte vedieť svojim kontaktom a sledovateľom\, že vás môžu stretnúť na kongrese SLOVLOG 16: www.linkedin.com/events /slovlog166998529650498879488/ \n \nA hlavne sa nezabudnite registrovať na webe kong resu: https://slovlog.sk/registracia/ \n \nTešíme sa na vás v novembri 2023!\n \nV prípade otá zok nás neváhajte kontaktovať!\n \nTerézia Radková\nproject manager\n slovlog@atozgroup.sk \n+421 911 203 179\nwww .slovlog.sk \n \n----------------- ----------------\n \nFind inspiration at the 16th annual logistics congres s SLOVLOG!\n \nThe 16th edition of the SLOVLOG Logistics Congress will tak e place again in Bratislava on November 23‒24\, 2023. At the congress\, around 300 logistics experts will discuss key topics that are driving the world of logistics\, including digitalization\, automation\, the future of logistics for retail and FMCG\, and green logistics. We will focus on hum an resources or the role of people in the logistics of the future. Of cour se\, we are also preparing an accompanying program\, such as the tradition al BizLOG speed-dating sessions\, the Logistics Business Mixer or the SEEL OG excursions.\n \nGet regular information about the preparations of the c ongress program:\n1. sign up for the congress newsletter at www.atozregist racia.sk/slovlog \ n2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky: www.link edin.com/showcase/systemylogistiky \n3. regularly visit the websites www.slovlog .sk and www.systemylogistiky.sk \n4. read the magazine Syst émy Logistiky: www.systemylogistiky.sk/registracia-k-odberu-casopisu/ \n \nMark in the LinkedIn event that you will attend and let your conta cts and followers know that they can meet you at SLOVLOG 16: www.linkedin. com/events/slovlog166998529650498879488/ \n \nAnd most importantly\, don't forget to register on the congress website: https://slovlog.sk/en/registration/ \n \nWe look forward to s eeing you in November 2023!\n \nIf you have any questions\, do not hesitat e to contact us!\n \nTerézia Radková\nproject manager\nslovlog@atozgroup .sk \n+421 911 203 179\nwww.slovlog.sk \n \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20231123T230000 DTSTAMP:20221116T062331Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20231123T080000 LAST-MODIFIED:20221116T062331Z LOCATION:Bratislava PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:kongres SLOVLOG 16 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000040AB9950CAF8D801000000000000000 010000000482334839FA3DA4899F6CC8913630A9E X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Príď te sa inšpirovať na 16. ročník logistického kongresu SLOVLOG!

 \;

16. ročník logistického kongresu SLOVLOG sa uskutoční 23. ‒ 24. novembra 2023 opäť v Bratislave. Na kongrese bude viac ako 3 00 odborníkov z oblasti logistiky diskutovať o kľúčových témach\, k toré hýbu svetom logistiky\, vrátane digitalizácie\, automatizácie bu dúcnosti logistiky pre maloobchod a rýchloobrátkové výrobky a ekologickej logistiky. Zameriame sa najmä na ľudské zdroje alebo úlohu ľudí v logistike budúcnosti. Pripravujeme samozrejm e aj sprievodný program\, ako sú už tradičné speed -datingové stretnutia BizLOG\, Logistick ý Business Mixer alebo exkurzia SEELOG.

 \;

Zaistite si pravidelné informácie o prípravách kongresového pr ogramu:

1. registrujte sa na odb er kongresového newslettera na www.atozregistracia.sk/slovlog < /p>

2. sledujte nás na sociálnych sieťach Systémy Logi stiky: www.linkedin.com/showcase/s ystemylogistiky

3. navš tívte pravidelne weby www.slovlog.sk a www.systemylo gistiky.sk

4. čítajte časopis Systémy Logistiky: www.systemylogistiky.sk/registracia-k-odberu-casopisu/

 \;

Označte v udalosti na LinkedIne\, že sa zúčastníte\, a dajte vedieť svojim kontaktom a sledovateľom\, že vás môžu stretnúť na kongrese SLOVLOG 16: www.linkedin.com/events/slovlog166998529650498879488/

 \;

A hlavne sa nezabudnite registrovať na webe kongresu: < /span>https://slovlog.sk/registracia/

 \;

Tešíme sa na vás v \;novembri 2023!

 \;

V prípad e otázok nás neváhajte kontaktovať!

 \;

Terézia Radková

project man ager

slovlog@atozgroup.sk

+421 911 203 \;179

www.slovlog.sk

 \;

------------------------ ---------

 \;

Find inspiration at the 16th annual log istics congress SLOVLOG!

< o:p> \;

The 16th edition of the SLOVLOG Logistics Congress will take place again in Bratislava on Nove mber 23‒24\, 2023. At the congress\, around 300 logistics experts wi ll discuss key topics that are driving the world of logistics\, including digitalization\, automation\, the future of logistics for retail and FMCG\ , and green logistics. We will focus on human resources or the role of peo ple in the logistics of the future. Of course\, we are also preparing an a ccompanying program\, such as the traditional BizLOG speed-dating sessions\, the Logistics Business Mixer or the SEELOG ex cursions.

 \;

Get regular information about the prepa rations of the congress program:

1. sign up for the congress newsletter at www.atozregistracia.sk/slovlog

2. follow us on the social media profiles of Systémy Logistiky: < span lang=EN-US style='font-size:12.0pt\;mso-bidi-font-family:Calibri\;mso -ansi-language:EN-US'>www.linkedin.com/showcase/systemylog istiky

3. regular ly visit the websites www.slovlog.sk and www.sy stemylogistiky.sk

4. read the magazine Systémy Logistiky: www.systemylogistiky.sk/registracia-k-odberu-casopisu/

 \;

Mark in the LinkedIn event that you will attend and let your contacts and followers know that they can meet you at SLOVLOG 16: www.linkedin.com/events/slovlog166998529650498879 488/

 \;

And most importantly\, don't forget to r egister on the congress website: ht tps://slovlog.sk/en/registration/

 \;

We look forward to seeing you in November 2023!

 \;

If you have any questions\, do not hesitate to contact us!

 \;

Terézia Radková

project man ager

< a href="mailto:slovlog@atozgroup.sk">slovlog@atozgroup.sk

+421 911 203  \;179

www.slovlog.sk

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR